Zarządzanie Międzynarodowe – studia II stopnia

Katedra Zarządzania Międzynarodowego

zaprasza serdecznie na studia na kierunku

SPECYFIKA KIERUNKU

Rosnące wymagania dzisiejszego świata, coraz szybsze zmiany i działalność biznesowa przekraczająca granice kulturowe, to zjawiska, na które przygotowujemy naszych studentów. Wciąż pojawiają się jednak nowe problemy i wyzwania, które będą kształtować przyszłość następnych pokoleń. Realizacja przedmiotów na kierunku Zarządzanie Międzynarodowe  daje studentom wiedzę merytoryczną nie tylko w zakresie obszarów związanych z zarządzaniem, ale również dotyczącą współczesnych wyzwań globalnych i sposobów radzenia sobie z nimi.  

Naszym celem jest kształcenie przyszłych liderów zmian międzynarodowego, wielokulturowego świata biznesu. Takie podejście zdecydowanie wpisuje się w misję i wizję nowoczesnej uczelni, która stawia sobie za cel kształcenie wykwalifikowanych absolwentów, przygotowanych do funkcjonowania w dynamicznym środowisku gospodarczym. 

Program kierunku jest podzielony na cztery moduły, w ramach których studenci otrzymują zaawansowaną wiedzę z obszaru aktualnego, szybko zmieniającego się środowiska międzynarodowych organizacji, zarządzania i współpracy, zrównoważonego rozwoju oraz narzędzi w zakresie kompetencji menedżerskich i analityki danych. Moduł dotyczący zrównoważonego rozwoju został przygotowany we współpracy z United Nations Global Compact Network Poland, światowym liderem w zakresie programów związanych ze zrównoważonym rozwojem i edukacją klimatyczną.  

Kierunek Zarządzanie międzynarodowe jest zorientowany na studentów chcących zdobyć i rozwijać umiejętności oraz kompetencje w zakresie samodzielnego rozwiązywania problemów, pracy zespołowej  szczególnie w zakresie współpracy z podmiotami z różnych kultur, łączenia i twórczego wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin, dostrzegania i radzenia sobie ze zjawiskami o charakterze ponadnarodowym.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Analiza danych biznesowych w MS Excel i Power BI
CSR i ekonomia społeczna
Etykieta w biznesie międzynarodowym
Global sustainable development
Globalne centra biznesu
International seminar
Język obcy biznesowy
Marketing międzykulturowy
Międzynarodowe łańcuchy dostaw
Międzynarodowe standardy zarządzania projektami
Strategic Management
Współczesne systemy gospodarczo – polityczne
Zarządzanie zespołami wielokulturowymi
Zarządzanie międzynarodowe

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Aby zwiększyć konkurencyjność naszych studentów na rynku pracy proponujemy studia dwujęzyczne, tzn. obok intensywnej nauki/doskonalenia języka obcego, niektóre z przedmiotów są prowadzone w języku angielskim.

Ze studentami pracują Visiting Professors przyjeżdżający do naszego uniwersytetu w ramach programu Erasmus. Tym samym studenci nie tylko nabywają wiedzę dotyczącą współczesnych wyzwań globalnych ale również rozwijają swoje kompetencje językowe.

Formalnie:

Wymagania wstępne – dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Poziom kształcenia – studia drugiego stopnia.

Profil kształcenia –ogólno-akademicki, posiadasz szeroką i wszechstronną wiedzę.

Forma kształcenia – studia stacjonarne i niestacjonarne. Możesz studiować w trybie dziennym w ciągu tygodnia lub w trybie zaocznym tylko w weekendy.

Tytuł zawodowy – magister.

Liczba semestrów – 4


Kierunek Zarządzanie Międzynarodowe (studia magisterskie) prowadzony w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego uzyskał prestiżową certyfikację ACQUIN do 30 września 2029 roku.