XX – lecie współpracy z Fachhochschule Münster

Z okazji jubileuszu 20-lecia współpracy z niemiecką Fachhochschule Muenster Katedra Zarządzania Międzynarodowego zorganizowała w dniach 10.05. do 12.05. br sympozjum pod hasłem „Nauka i gospodarka.” 

Obrady zainaugurował Prof. Jerzy Trzcieniecki, który w przełomowym 1989 roku wraz z Prof. Aleksandrem Zeliasiem oraz Prof. Jerzym Altkornem był inicjatorem nawiązania współpracy z Uczelnią niemiecką. Współpraca ta dała kilkuset studentom z obu krajów możliwość uczestniczenia w odbywających się nieprzerwanie od 20 lat dorocznych seminariach polsko – niemieckich organizowanych w obu zaprzyjaźnionych Uczelniach, a niektórym również studiowania na partnerskiej Uczelni. W swym wystąpieniu Prof. Jerzy Trzcieniecki podkreślił znaczenie tego typu współpracy dla przyszłości, a także stwierdził, że jej sukces w znacznym stopniu zależy od osobistego zaangażowania koordynatorów tej współpracy, tj. Prof. Detlefa Steinhausena z FH Muenster oraz Prof. Janusza Teczke z UEK.

Oprócz przedsięwzięć zorientowanych na studentów kooperacja obu uczelni obejmuje również aspekty naukowe, czego przejawem jest m.in. zorganizowanie sympozjum. 

W jego pierwszym dniu goście z FH Muenster zaprezentowali modele współpracy sfery praktyki gospodarczej i uczelni (Prof. Thomas Baaken), a także wyniki badań dotyczących zarówno intensywności i kierunków tej współpracy w Niemczech i w Europie (Dipl. Kauffr. Friederike von Hagen), jak i jej szans i zagrożeń (Dipl. Betriebsw. Volker Hoelscher). Ponadto zaprezentowano rozważania dotyczące zmian w postawach wobec  przedsiębiorczości w Europie i w USA (Todd Davey, BBA) oraz znaczenie wykorzystania istniejących zasobów intelektualnych uniwersytetów w kreowaniu innowacji (Thorsten Kliewe, MA). 

W kolejnym dniu sympozjum skoncentrowano się na wyzwaniach wobec których współcześnie stoi zarówno sfera nauki jak i praktyki gospodarczej. I tak rozważano rolę nauki w warunkach kryzysu (Prof. Józefa Famielec), znaczenie ochrony środowiska (Prof. Józef Sala), przeanalizowano model wartości konkurujących struktur organizacyjnych (Prof. Józef Machaczka), zaprezentowano dokonujące się sektorowe zmiany strukturalne (Prof. Renata Oczkowska). W kontekście destabilizacji i globalizacji zaprezentowano również wyzwania wobec których stoją zarówno gospodarka i społeczeństwo (Prof. Janusz Teczke), jak i w szczególności  przedsiębiorstwa (dr Halina Łyszczarz). 

W trakcie obrad wielokrotnie podkreślano znaczenie ścisłej i wieloaspektowej współpracy sfery praktyki gospodarczej i środowiska naukowego, przy czym znaczenie to jest szczególnie odczuwalne w warunkach wzrastającej dynamiki otoczenia wywołanej presją innowacyjną oraz niepewnością związaną z sytuacją kryzysu. 

Atmosfera obrad sprzyjała ożywionej  dyskusji, którą postanowiono kontynuować w ramach drugiej części sympozjum, którą zaplanowano odbyć jesienią w Muenster.