Wymogi formalne Uczelni

Wymogi formalne Uczelni

Student studiów stacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych kierunku Logistyka międzynarodowa pierwszego stopnia zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej trwającej nie krócej niż 4 tygodnie i zaliczenia jej do końca ostatniego semestru studiów.

Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia i na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia nie ma w programie studiów praktyk – praktyki są dobrowolne. Jeśli student odbył takie praktyki – zachęcamy do zarejestrowania ich u opiekuna praktyk!

Długość praktyki zgodna jest ze standardami kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów i zależy od kierunku studiów. Dla Logistyki międzynarodowej są to 4 tygodnie.

Po podpisaniu umowy jeden jej egzemplarz przechowywany jest w katedrze, która zobowiązana jest do prowadzenia rejestru umów o praktykę. Drugi egzemplarz zachowuje student, a trzeci, za pośrednictwem studenta, firma organizująca praktykę.

W celu zaliczenia praktyki studenckiej należy przedstawić raport z praktyki opiekunowi praktyki w katedrze.

W przypadku chęci zaliczenia pracy jako praktyki – zobacz informacje poniżej.

Studenci kierunku Logistyka Międzynarodowa zobowiązani są do rozliczenia praktyk do końca ostatniego semestru studiów (zgodnie z planem studiów).

Wymagane dokumenty

Dokumenty do wypełnienia znajdują się na stronie Akademickiego Centrum Kariery  https://www.kariery.uek.krakow.pl/index.php?pg=328

Umowę podpisuje mgr Marta Uznańska, student oraz przedstawiciel firmy, w której ma być odbywana praktyka. Wymagane są 3 egzemplarze tego dokumentu (jedna dla firmy, druga dla studenta, trzecia do rejestracji praktyki u opiekuna praktyk z Katedry). Raport z praktyk wymagany jest w 1 egzemplarzu. 
Po odbyciu praktyki należy dostarczyć do opiekuna praktyk:

– raport z praktyki

– 1 egzemplarz umowy

– potwierdzenie ubezpieczenia (NNW i OC) na czas praktyk.


Na podstawie przedstawionych dokumentów, opiekun praktyk wpisuje zaliczenie w USOSie – co możliwe jest dopiero na 7 semestrze

Zaliczenie pracy jako praktyki

Jeżeli student chce zaliczyć czas pracy jako praktykę, dostarcza jedynie prośbę o zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie (umowę o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu).


Opiekun praktyk

W Katedrze Zarządzania Międzynarodowego opiekunem praktyk jest mgr Marta Uznańska.

Mgr Marta Uznańska wpisuje zaliczenia i odpowiada na wszelkie pytania związane z formalną stroną praktyk.
Kontakt: Tel. 12/293 5577 e-mail: uznanskm@uek.krakow.pl

WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMOGÓW FORMALNYCH UCZELNI ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE AKADEMICKIEGO CENTRUM KARIERY https://www.kariery.uek.krakow.pl/index.php?pg=328