Wymogi formalne dla studentów uczęszczających na studia podyplomowe z logistyki – Systemy Logistyczne Przedsiębiorstw:

Słuchacz studiów podyplomowych Systemy Logistyczne Przedsiębiorstw zobowiązany jest złożyć w terminie ustalonym przez promotora:

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej (dla promotora) uzupełniony o oświadczenie i pisemną zgodą promotora na złożenie pracy (wzór zamieszczono poniżej);
 • jeden egzemplarz archiwalny (na płycie CD)
 • Płyta CD powinna:
           – zawierać pracę dyplomową
           – zawierać osobny plik tekstowy w formacie .txt o nazwie README, który powinien zawierać:
                 ~ metryczkę pracy (wzór poniżej);
                 ~ spis treści pracy;
                 ~ krótkie streszczenie pracy (10 – 20 wierszy);
           – być opatrzona etykietą, na której należy zamieścić: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, nazwę kierunku studiów podyplomowych, imię i nazwisko promotora pracy, datę złożenia pracy;
           – zostać sprawdzona programem antywirusowym.


METRYCZKA:

Autor: Jan Kowalski
Tytuł pracy: „Logistyka zaopatrzenia w TEST Sp. z o.o.”
Kierunek: Systemy Logistyczne Przedsiębiorstw
Tryb studiów: podyplomowe
Promotor: Prof. dr hab. Jan Nowak
Edytor: MS Word 
Liczba stron: 115, liczba pozycji literatury: 24, wykresów 15, rysunków 8

Słowa kluczowe: logistyka, zaopatrzenie, Just – in – Time.
 

Pierwsza strona pracy:

U góry: 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Studia Podyplomowe Systemy Logistyczne Przedsiębiorstw

Środek: 
Imię i nazwisko autora
Tytuł pracy

Dół:
praca pisana pod kierunkiem
Kraków, 2015

Oświadczenie

Ja,…………………………………………………, oświadczam, że składana przeze mnie praca dyplomowa pod tytułem ……………………………………. została przygotowana samodzielnie i nie narusza praw autorskich innych osób. W pracy wykorzystałem/łam publikowane materiały i nie ujawniłem/łam informacji poufnych.

…………………………………
                                                                   Podpis słuchacza

Wyrażam zgodę na złożenie i obronę pracy dyplomowej.

Data……………………………………………………………………………

Podpis promotora pracy…………………………………………………….

Prosimy o składanie prac zgodnie z powyższymi wytycznymi. Ostateczny termin złożenia pracy ustala promotor, prace proszę składać pocztą lub osobiście u promotorów, bądź w sekretariacie Katedry. Adres do składania prac:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Katedra Zarządzania Międzynarodowego

pawilon B pok. 266
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
Tel. (12) 293 53 70
Faks (12) 293 50 74

Słuchacz studiów podyplomowych Systemy Logistyczne Przedsiębiorstw zobowiązany jest złożyć w terminie ustalonym przez promotora:

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej (dla promotora) uzupełniony o oświadczenie i pisemną zgodą promotora na złożenie pracy (wzór zamieszczono poniżej);
 • jeden egzemplarz archiwalny (na płycie CD)
 • Płyta CD powinna:
           – zawierać pracę dyplomową
           – zawierać osobny plik tekstowy w formacie .txt o nazwie README, który powinien zawierać:
                 ~ metryczkę pracy (wzór poniżej);
                 ~ spis treści pracy;
                 ~ krótkie streszczenie pracy (10 – 20 wierszy);
           – być opatrzona etykietą, na której należy zamieścić: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, nazwę kierunku studiów podyplomowych, imię i nazwisko promotora pracy, datę złożenia pracy;
           – zostać sprawdzona programem antywirusowym.


METRYCZKA:

Autor: Jan Kowalski
Tytuł pracy: „Logistyka zaopatrzenia w TEST Sp. z o.o.”
Kierunek: Systemy Logistyczne Przedsiębiorstw
Tryb studiów: podyplomowe
Promotor: Prof. dr hab. Jan Nowak
Edytor: MS Word 
Liczba stron: 115, liczba pozycji literatury: 24, wykresów 15, rysunków 8

Słowa kluczowe: logistyka, zaopatrzenie, Just – in – Time.
 

Pierwsza strona pracy:

U góry: 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Studia Podyplomowe Systemy Logistyczne Przedsiębiorstw

Środek: 
Imię i nazwisko autora
Tytuł pracy

Dół:
praca pisana pod kierunkiem
Kraków, 2015

Oświadczenie

Ja,…………………………………………………, oświadczam, że składana przeze mnie praca dyplomowa pod tytułem ……………………………………. została przygotowana samodzielnie i nie narusza praw autorskich innych osób. W pracy wykorzystałem/łam publikowane materiały i nie ujawniłem/łam informacji poufnych.

…………………………………
                                                                   Podpis słuchacza

Wyrażam zgodę na złożenie i obronę pracy dyplomowej.

Data……………………………………………………………………………

Podpis promotora pracy…………………………………………………….

Prosimy o składanie prac zgodnie z powyższymi wytycznymi. Ostateczny termin złożenia pracy ustala promotor, prace proszę składać pocztą lub osobiście u promotorów, bądź w sekretariacie Katedry. Adres do składania prac:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Katedra Zarządzania Międzynarodowego

pawilon B pok. 266
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
Tel. (12) 293 53 70
Faks (12) 293 50 74