Pożegnanie absolwentów

Pożegnanie Absolwentów specjalności prowadzonej przez Katedrę

Pożegnanie Absolwentów – to odbywające się cyklicznie, w czerwcu spotkanie studentów i absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia specjalności Zarządzanie międzynarodowe. Biorą w nim udział również rodziny, znajomi i przyjaciele absolwentów, reprezentanci Władz uczelni – Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Promotorzy prac magisterskich i licencjackich oraz pracownicy Katedry Zarządzania Międzynarodowego. Absolwenci występują w reprezentacyjnych togach i biretach. Tradycyjnie spotkanie składa się z dwóch części. Podczas pierwszej, oficjalnej – Kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego prof. dr hab. Janusz Teczke wręcza każdemu  Absolwentowi list gratulacyjny oraz „Księgę Absolwentów” (dawniej w wersji drukowanej, obecnie na płycie CD). Osoby szczególnie zaangażowane w życie Katedry otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Druga część, zwana artystyczną to zazwyczaj wspomnienia ze studiów, przygotowane przez poszczególne grupy w formie prezentacji zdjęć lub krótkich filmów.

Pożegnaniu towarzyszy również „sesja zdjęciowa” przed Budynkiem Głównym UEK oraz nieformalne spotkanie przy lampce wina i smacznym poczęstunku.

Tak wyjątkowe zakończenie studiów jest uroczystością bardzo podniosłą, która wzmacnia więzy pomiędzy absolwentami, a Uniwersytetem.