Konferencja 2005

W dniach 5 – 6 grudnia 2005 roku odbyła się konferencja Katedry Zarządzania Międzynarodowego pt.:

ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE W KONTEKŚCIE ZMIAN GEOPOLITYCZNYCH W EUROPIE I NA ŚWIECIE
CZĘŚĆ II: EUROPA, AMERYKA, AZJA


organizowana pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, prof. dra hab. Ryszarda Borowieckiego.


Celem konferencji byłą analiza wpływu aktualnych zmian geopolitycznych na świecie na funkcjonowanie przedsiębiorstw międzynarodowych oraz wypracowanie innowacyjnych metod reagowania na zagrożenia wpływające na rozwój organizacji.
Podstawową treść konferencji stanowiły debaty, w których aktywny udział brali jej uczestnicy. Zakres tematyczny debat ujęty został w dwóch blokach:

1) Globalizacja Vs regionalizacja działalności przedsiębiorstw międzynarodowych – wyzwania dla współczesnej nauki.
2) Globalizacja Vs regionalizacja działalności przedsiębiorstw międzynarodowych w ocenie przedsiębiorców.


Na konferencji referentami były takie znakomitości świata nauki jak:
Richard Rorvig (Head of Economic Section, Ambasada USA w Warszawie, USA), Prof. Dan L. Balfour, Ph.D. (School of Public and Nonprofit Administration Grand Valley State University, USA), Prof. dr hab. Janusz Teczke (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Polska), Prof. Cornelia Scott – Kriegs, Ph.D. (Hochschule Anhalt, Niemcy).


Ze względu na szerokie spektrum konferowanego tematu, zakres tematyczny debat był pozostawiony otwarty, tak, aby nie stanowił on ograniczenia przemyśleń uczestników i badań dotyczących zagadnień globalizacji i regionalizacji oraz znaczącej roli przedsiębiorstw międzynarodowych.