Kierunki studiów

Katedra Zarządzania Międzynarodowego oferuje następujące kierunki studiów:

Studia inżynierskie na kierunku Logistyka Międzynarodowa są skierowane do osób, które w przyszłości chciałyby podjąć pracę w jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki. Studia oferowane w UE w Krakowie mają charakter interdyscyplinarny – studenci zdobywają wiedzę zarówno z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości, jak i technicznych oraz informatycznych.

Kierunek Logistyka Międzynarodowa zapewnia możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy na temat procesów zarządzania łańcuchami dostaw ze szczególnym uwzględnieniem zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, tworzenia i wyposażania centrów logistycznych oraz zarządzania projektami. W programie studiów szczególny nacisk położony jest na procesy analizy danych, prognozowanie zdarzeń i procesów oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań ICT. Stawiając na nowoczesność w nauczaniu Logistyki program studiów opracowany został w taki sposób, by absolwenci kierunku poza wiedzą posiadali również kompetencje niezbędne do zarządzania zasobami ludzkimi w zróżnicowanym kulturowo środowisku.

W dobie globalizacji, integracji oraz technologizacji studia przygotowane przez badaczy i specjalistów praktyków zatrudnionych w UE w Krakowie są odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców, przygotowując przyszłych menadżerów do pracy na stanowiskach średniego i wyższego szczebla w obszarze logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.

Nowoczesna baza dydaktyczna, zbalansowany zarządczo – technicznie program kształcenia i doskonała kadra specjalistów są  gwarancją realizacji celu studiów, czyli zapoznania studentów z wpływem procesów globalizacji na systemy logistyczne, wskazania na złożoność i wieloaspektowość międzynarodowych systemów logistycznych oraz pokazania możliwości i warunków kształtowania logistyki w ujęciu międzynarodowym.

SPECYFIKA KIERUNKU:

 • przygotowanie do pracy w międzynarodowym środowisku przedsiębiorstw
 • praktyczne wykorzystanie technologii informatycznych w procesach zarządzania logistycznego
 • praktyczne doskonalenie wiedzy i kompetencji poprzez uczestnictwo w warsztatach projektowych i grach symulacyjnych  o tematyce logistycznej
 • praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania projektami logistycznymi
 • wsparcie w realizacji pasji naukowych poprzez doskonalenie kompetencji i umiejętności badawczych.

Absolwenci logistyki będą przygotowani do podjęcia pracy w charakterze menedżera oraz specjalisty ds. zarządzania logistycznego w firmach zajmujących się: transportem, spedycją, organizacją wewnętrznych i zewnętrznych przepływów materiałów, ludzi i informacji, funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym.

Kierunek logistyka międzynarodowa to kierunek z przyszłością.

Motto kierunku – “Uczymy relacyjnie i użytecznie”

Kierunek studiów, który realizuje efekty uczenia się prowadzące do uzyskania stopnia magistra. Nabyta wiedza oraz umiejętności Absolwenta pozwolą na umiejętne zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwach, w tym międzynarodowych. Absolwenci oprócz wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania posiadają wiedzę i umiejętności związane z organizacją i projektowaniem, koordynacją oraz bezpośrednim nadzorem funkcjonowania logistyki i łańcuchów dostaw. Posiadają umiejętności efektywnego zarządzania
zasobami logistyki, które pozwalają na osiągnięcie właściwej efektywności pracy i sprawności organizacji oraz zapewniają wymagany poziom obsługi klienta.

SPECYFIKA KIERUNKU

Kierunek Logistyka:

 • przygotowuje do wykonywania obowiązków na kierowniczych stanowiskach logistycznych,
 • stwarza możliwość poznania strategii funkcjonowania podmiotów gospodarczych, misji i celów logistyki przedsiębiorstw i innych organizacji, a także znaczenia konkurowania jakością
  w logistycznej obsłudze klienta,
 • uczy planować, organizować i realizować procesy logistyczne w podmiotach gospodarczych oraz
  wdrażać systemowe rozwiązania logistyczne stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • uczy usprawniać zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwach oraz wskazywać możliwości
  modyfikacji lub wprowadzania nowych strategii logistycznych zmierzających do poprawy
  konkurencyjności krajowej i międzynarodowej podmiotów gospodarczych.

Kierunek jest zorientowany na Studentów chcących zdobyć i rozwijać umiejętności oraz kompetencje w zakresie organizacji i zarządzania, samodzielnego rozwiązywania problemów, pracy zespołowej szczególnie w zakresie współpracy z podmiotami z różnych kultur, łączenia i twórczego wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin, dostrzegania i radzenia sobie ze zjawiskami o charakterze ponadnarodowym (dotyczącymi zarówno nowych możliwości, jak i potencjalnych zagrożeń).

SPECYFIKA KIERUNKU

 • możliwość zdobycia gruntownej wiedzy na temat zarządzania organizacją w dzisiejszym otwartym świecie
 • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, zajęcia z praktykami
 • rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych
 • możliwość łączenia i wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin nauki, samodzielnego rozwiązywania problemów i pracy w grupach