Jubileusz

10 maja 2010, dokładnie w  90te urodziny Prof. dra hab. dra h.c. Jerzego Trzcienieckiego, odbyła się Jubileuszowa Konferencja połączona z 50-leciem uzyskania przez Niego doktoratu. Obchody Jubileuszu miały miejsce na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, z którym Prof. Trzcieniecki związany jest już od 65 lat. 

Obchody Jubileuszu prowadził Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Kazimierz Zieliński, a uświetnili go swoją obecnością:

–  J.M. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Roman Niestrój, składając gratulacje w imieniu władz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz pracowników Uczelni;

–  JM Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski, podkreślając ogromne znaczenie współpracy Prof. Trzcienieckiego z jego Uczelnią;

– Prof. dr hab. Adam Stabryła, odczytując laudację dedykowaną Prof. Trzcienieckiemu w pięćdziesięciolecie uzyskania przez niego doktoratu, przybliżając tym samym sylwetkę naukowo – badawczo – dydaktyczną Pana Profesora;

–  Senator RP dr Stanisław Bisztyga, przekazując gratulacje w imieniu Sejmu i Senatu RP zawierające wyrazy ogromnego szacunku dla ogromnego dorobku naukowego Pana Profesora oraz wykształcenia kilku pokoleń wybitnych naukowców;

– Prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki wręczając gratulacje w imieniu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, podkreślając liczne zasługi oraz wieloletnią bliską współpracę Jubilata z Towarzystwem, a przede wszystkim fakt, iż Profesor od lat jest wielkim autorytetem naukowym, podziwianym i docenianym;

– Prof. dr hab. Bogdan Nogalski, odczytując gratulacje w imieniu Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz podkreślając, że Prof. Trzcieniecki jest niezwykle zaangażowanym w rozwój nauki Honorowym Członkiem Komitetu, jednym z inicjatorów powołania do życia Państwowej Akademii Nauk, oraz jednym z największych autorytetów w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Szczególne miejsce zajęło przemówienie prof. dra hab. dra h.c. Janusza Teczke, wychowanka Prof. Trzcenieckiego, który z nieukrywanym sentymentem wspominał lata pracy z Profesorem oraz wyraził podziw dla jego ogromnej wiedzy, wartości, zasad, a przy tym ogromnej życzliwości dla współpracowników i studentów oraz słynnego już poczucia humoru Jubilata. Uroczystości towarzyszyła także wystawa zdjęć Prof. Trzcienieckiego będąca ilustrowanym przekrojem jego życia naukowego i prywatnego oraz kameralne spotkanie najbliższych przyjaciół Profesora.

Swoje wystąpienie Prof. Trzcieniecki zainaugurował stwierdzeniem, że nauce zwanej „organizacja i zarządzanie” poświęcił pól wieku. Omówił wątpliwości związane z samą nazwą nauki oraz podkreślił ścisłe powiązanie zarządzania z produkcją, rozwojem informatyzacji oraz naukami technicznymi, humanistycznymi i ekonomicznymi, zaznaczając tym samym poszerzanie zakresu nazwy „zarządzanie na przestrzeni lat.

Listy gratulacyjne przekazali także: J.M. Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. Adam Hamrol, J.M. Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach prof. AE dr hab. Jan Pyka, , Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr hab. Paweł Lula,  prof. dr hab. Czesław Sikorski z Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Adam Stabryła,  kierownik Katedry Metod Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Janusz Czekaj, kierownik Katery Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Wyszard Borowiecki, Przedstawiciele Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz oraz prof. dr hab. Józef Boroń, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych prof. dr hab. dr  h.c. Zbigniew Messner, oraz wielu innych.

Jerzy Trzcieniecki został asystentem prof. dra inż. Stanisława Bieńkowskiego w 1947 roku w Katedrze Organizacji Przedsiębiorstw Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), tytuł doktora uzyskał w roku 1960, habilitację w 1964,  tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1971 roku, a profesora zwyczajnego w 1976r. W 2005 roku uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uhonorował Prof. Trzcienieckiego tytułem doktora Honoris Causa, jako dowód uznania i podziwu dla Jego dokonań. Profesor został odznaczony licznymi odznaczeniami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Narodowej, Medalem Tadeusza Kotarbińskiego oraz Medalem Karola Adamieckiego.

Niebawem Prof. Trzcieniecki będzie świętował 65lecie stażu członkowskiego w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa, którego krakowskim oddziałem kierował w latach 1958 – 1967. Profesor inicjował wtedy liczne prace badawcze i eksperckie o dużym znaczeniu dla praktyki gospodarczej, przyciągał do Towarzystwa Naukowego wielu zdolnych studentów, absolwentów uczelni krakowskich, praktyków zainteresowanych zagadnieniami organizacji i zarządzania, tworzył klimat i warunki do wymiany myśli oraz doświadczeń między środowiskami akademickimi i przemysłowymi. W latach 1989 – 1993 kierował także Główną Radą Naukową TNOiK będąc jednocześnie pomysłodawcą i inicjatorem wielu konferencji oraz ekspertyz naukowych, tym samym przyczyniając się do rozwoju nowej gospodarki. W dowód uznania dla wielkiego wkładu w rozwój TNOiK, Profesor został odznaczony licznymi najważniejszymi odznaczeniami i godnościami: Złotą Honorową Odznaką TNOiK, medalem imienia Karola Adamieckiego, oraz godnością Członka Honorowego TNOiK.

Prof. Trzcieniecki realizował także przesłanie Mistrza Profesora Stanisława Bieńkowskiego na rzecz środowiska i misji Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Państwowej Akademii Nauk, co zaowocowało powstaniem krakowskiego ośrodka badań nad zarządzaniem, krakowskiej szkoły zarządzania na poziomie akademickim, oraz w sensie organizacyjnym i merytorycznym dynamicznie działającej Komisji Organizacji i Zarządzania PAN  w Krakowie. Tam właśnie Profesor przez 14 lat pełnił funkcję przewodniczącego. W 1999 roku, zaraz po powołaniu Kapituły Profesor został uhonorowany medalem im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitny wkład w budowę podstaw organizacji i zarządzania, zarówno na polu nauki jak i praktyki.

Prof. Jerzy Trzcieniecki, inicjator powstania dyscypliny naukowej „teoria organizacji i zarządzania” oraz współautor pierwszego programu nauczania z tego przedmiotu, jak i pierwszego znaczącego podręcznika o tej tematyce – Elementy teorii organizacji i zarządzania (współautor A. Czermiński, PWN, Warszawa 1973). Profesor całe swoje zawodowe życie poświęcił stymulowaniu rozwoju nauk o zarządzaniu oraz promowaniu współpracy środowisk naukowych z praktyką. Podkreślić tutaj należy jego wszechstronność, ogromną wiedzę, umiejętności dydaktyczne i administracyjne. Profesor jest autorem licznych publikacji z zakresu nauk o zarządzaniu, w tym kilkudziesięciu monografii, szeregu artykułów, rozpraw, recenzji, przekładów oraz licznych opracowań projektowych.


List Gratulacyjny Prof. dr hab. Zbigniewa Dworzeckiego  w imieniu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, str. 42-45

List Gratulacyjny Prof. dr hab. dr h.c. Bogdana Nogalskiego w imieniu Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania, wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, str. 46-49