Jubileusz Profesora Trzcienieckiego

Niecodzienny Jubileusz

Miniony rok akademicki (2009/2010) był obfity w różnego rodzaju jubileusze, jednym z dostojniejszych był niewątpliwie Jubileusz 90-lecia urodzin i 50-lecia obrony doktoratu prof. Jerzego Trzcienieckiego, współpracownika naszej Katedry.

Prof. Jerzy Trzcieniecki to postać ze wszech miar wyjątkowa a jego życiorys w każdym niemal punkcie to potwierdza. Wyjątkowość owego mistrza potwierdza także liczne grono gości, które uczestniczyło w „jubileuszowej” uroczystości. Byli wśród nich znamienici profesorowie z najdalszych obszarów Polski, wśród nich m.in. prof. Zbigniew Dworzecki – Prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, prof. Bogdan Nogalski –  Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania. Listy gratulacyjne dotarły m.in. od Marka Ziółkowskiego – Wicemarszałka Senatu RP, Stefana Niesiołowskiego – Wicemarszałka Sejmu RP. Warto także zaznaczyć, iż zasługi prof. Jerzego Trzcienieckiego zostały docenione przez senat Polski. Senator Stanisław Bisztyga osobiście wręczył Jubilatowi medal Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Laudację podczas uroczystości wygłosił uczeń zacnego Jubilata, pracujący na naszej Alma Mater prof. Adam Stabryła. 

Sam Jubilat wygłosił przemówienie na temat dyscypliny zarządzania, której poświęcił niemal całe życie zawodowe. By choć zaznaczyć – udziałem prof. Jerzego Trzcienieckiego było współtworzenie dyscypliny nauk o zarządzaniu, choć sam proponuje używać nazwy organizacja i zarządzanie. Nazwa ta podkreśla wagę organizacji, bowiem po II Wojnie Światowej to ona, a w szczególności organizacja produkcji, zdawała się być najważniejsza. Dopiero później następowała automatyzacja, robotyzacja i wszechstronne wykorzystanie komputerów. Trendy te sprawiły, że punkt ciężkości przeniósł się na zarządzanie zasobami, bardziej niż na ich organizację, jako że ta była już dość daleko posunięta. Współcześnie, podkreślił prof. J. Trzcieniecki, daje się zauważyć integracja różnych dyscyplin naukowych, socjologii, psychologii, ekonomii w nauce o zarządzaniu. Wyrazem tego jest utworzenie kierunków takich jak Socjologia i Psychologia Zarządzania, itp. Ten integrujący trend rodzi jednak nowe wyzwanie, które Jubilat z charakterystycznym dla siebie humorem, pozostawił swoim młodszym koleżankom i kolegom – wyzwaniem tym jest scharakteryzowanie na nowo granic dyscypliny OiZ jej zadań i związków z innymi naukami. Niewątpliwie – jak każda dygresja zacnego Profesora było także przyczynkiem do szerszych rozmyślań w umyśle słuchacza.

KILKA SŁÓW O PROF. JERZYM TRZCIENIECKIM

Prof. Jerzy Trzcieniecki urodził się w Czortkowie na Podolu 10 maja 1920 r. Należy do pokolenia Kolumbów, które swoją młodość poświęciło walcząc za losy Ojczyzny. II Wojna Światowa zastała go jako dziewiętnastoletniego podchorążego Rezerwy Artylerii. Lata młodości spędził zatem na froncie zarówno walcząc, jak i uciekając przed okupantami. 

Z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie prof. Jerzy Trzcieniecki jest związany od 1945 r., kiedy to wkroczył jako student do ówczesnej Akademii Handlowej. Jak sam twierdzi istotne znaczenie miało dla niego seminarium u wybitnego Prof. Stanisława Bieńkowskiego. On to zachęcił młodego adepta do poszerzenia studiów w zakresie organizacji i zarządzania. Prof. J. Trzcieniecki od początku swojej pracy sprawdzał się na różnych stanowiskach, które też były mu stale powierzane. Chętnie wraca pamięcią do przewodzenia Zakładowi Doświadczalnemu „Orgam” w Krakowie – jednostce terenowej Instytutu Organizacji i Przemysłu Maszynowego z Warszawy, gdzie wraz z zespołem realizował wiele projektów doradczych. Stąd pewnie zamiłowanie Profesora do łączenia teorii z praktyką, czego wynikiem jest szereg istotnych z punktu widzenia praktyki publikacji. 

Prof. Jerzy Trzcieniecki znany jest jako wybitny specjalista w zakresie swojej dyscypliny (współautor pierwszego podręcznika o organizacji i zarządzaniu), dobry dydaktyk a także mistrz wielu współczesnych wybitnych profesorów, doktorów i magistrów. 

Na koniec warto odnotować, że zasługi prof. Jerzego Trzcienieckiego zostały docenione poprzez prawie 30 nagród i odznaczeń, co wydaje się podkreślać wielkość jego osoby i dokonań.