Cele i zadania statutowe

Celami Fundacji są:

 1. działalność na rzecz środowiska akademickiego wyższych uczelni poprzez organizowanie, wspieranie i promowanie działalności badawczej, naukowej, edukacyjnej, kulturalnej, turystycznej, oraz kultury fizycznej i sportu,
 2. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, a w szczególności aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów,
 3. promocja idei społecznej odpowiedzialności,
 4. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej,
 5. wspieranie współpracy sfery nauki z praktyką gospodarczą.

 

 

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie działalności naukowej, badawczej i edukacyjnej w formie:
 2. sympozjów, seminariów, konferencji naukowych, kursów i szkoleń,
 3. prowadzenia programów badawczych, stypendialnych i projektów usprawnień,
 4. uczestnictwa w programach i przedsięwzięciach realizowanych przez placówki naukowe,
 5. działalności wydawniczej i promocyjnej,
 6. organizowanie i finansowanie przedsięwzięć kulturalnych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych, w tym:
 7. koncertów, festiwali, wystaw, wernisaży, benefisów i konkursów,
 8. produkcji filmowej, fonograficznej i poligraficznej,
 9. imprez i obozów rekreacyjno-sportowych, rajdów, zjazdów i spotkań integracyjnych środowiska akademickiego,
 10. wsparcie studentów i absolwentów uczelni wyższych w wejściu na rynek pracy w drodze aktywizacji przedsiębiorczości studentów, w tym udzielanie pomocy w uruchamianiu działalności gospodarczej (inkubator przedsiębiorczości),
 11. wspieranie projektów i inicjatyw służących wykorzystaniu wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej
 12. współpracę międzynarodową związaną z celami Fundacji, w tym poprzez pozyskiwanie środków z funduszy UE oraz organizacji światowych.