dr Paweł Morawski

dr Paweł Morawski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (Społeczna Akademia Nauk)
 
Tytuł pracy doktorskiej: „Wirtualizacja zarządzania logistycznego w obsłudze klienta w małych i średnich przedsiębiorstwach logistycznych”.


Działalność dydaktyczna:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 01.10.2022 – obecnie
Politechnika Łódzka 01.10.2021 – 30.09.2022
Społeczna Akademia Nauk 2012-2021

Doświadczenie zawodowe:

01.10.20 – obecnie      ITSM Senior Consultant w OPTIMATIS Sp. z o.o.

01.03.14 – 30.09.20    Konsultant wdrożeniowy CRM/ERP w Gemini Business Solutions

01.10.14 – 31.12.16    Service Level Manager w Atos IT Services

01.12.08 – 31.05.12    Kierownik Działu Serwisu w AVC Polska Sp. z o.o.

01.10.05 – 30.11.08    Kierownik Sekcji Implementacji w Nokia Siemens Networks Sp. z o.o.

01.10.99 – 30.09.05    Inżynier Serwisu w Siemens Sp. z o.o.

 

Udział w krajowych i międzynarodowych grantach lub projektach:

1.   Ekspert w projekcie Erasmus+ “SmartAInnovators: Promoting AI-Driven Digital Transformation And Innovation In VET Schools For Social Change And Better Skills Match With The Labour Market” 2021-1-PL01-KA220-VET-000033011

2.   Ekspert w projekcie Erasmus+ “Di2Learn – EDUKACJA NA ODLEGŁOŚĆ-CYFROWE NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ W ERZE POST-COVID-19”2020-1-PL01-KA226-SCH-095530

3.   Ekspert w projekcie “Opracowanie innowacyjnej usługi przewozu drewna w oparciu o wielozadaniowy kosz kłonicowy”, 2020, NCBiR, Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0986/19

4.   Ekspert w projekcie „INN Commerce Gamified Training for Successful Commercialization of Young SMEs’ Innovation” – Erasmus+, 2016, Numer projektu: 2016-1-UK01-KA202-024348

5.   Program operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.3 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów strategii Europa 2020”. Konkurs 2/PKOL/4.3/ 2010 studia podyplomowe „Infologistyka”.


Pełnione funkcje:
 członek Rady Kierunku Studiów Logistyka


Liczba wypromowanych osób, które uzyskały stopień naukowy lub tytuł zawodowy mgr, inż./lic
.:  ok. 160 (od 2012 r.)


Działalność społeczna:
  Fundacja Profesjonalnej Edukacji Akademickiej

 

Zainteresowania: informatyka ekonomiczna, informatyczne systemy zarządzania, zwinne zarządzanie projektami, e-CRM, e-Business/e-Commerce, logistyczna obsługa klienta, symulacje biznesowe (Marketplace)

 

Zainteresowania pozanaukowe: motocykle, tenis, pływanie

 

 

Wykaz wybranych publikacji:

 1. Sułkowski Ł, Kolasińska-Morawska K, Seliga R, Buła P, Morawski P. „Sustainability Culture of Polish Universities in Professionalization of Management”. Sustainability. 2021; 13(24):13894. (ISSN: 2071-1050) https://doi.org/10.3390/su132413894
 2. Rozdział w monografii: Ł. Sułkowski, R. Lenart-Gansiniec, K. Kolasińska-Morawska (red.), 2021,  Metody badań ilościowych w zarządzaniu, Łódź, Wyd. Społeczna Akademia Nauk
 3. Kolasińska-Morawska K., Brzozowska M. and Morawski P., 2021, „Logistic customer service innovations in the Courier-Express-Parcel sector forced by the COVID-19 pandemic” [w:] Soliman (red.), Proceedings of the 38th IBIMA Conference 23-24 November 2021, Seville, Spain, ISBN: 978-0-9998551-7-1)
 4. Kolasińska-Morawska K., Brzozowska M. and Morawski P., 2021, „Digitization of Student Experience during the SARS-CoV-2 Pandemic – the Polish Pperspective” [w:] Soliman (red.), Proceedings of the 38th IBIMA Conference 23-24 November 2021, Seville, Spain, ISBN: 978-0-9998551-7-1)
 5. Sułkowski Ł., Kolasińska-Morawska K., Seliga R., Morawski P., 2021, „Smart Learning Technologization in the Economy 5.0 – The Polish Perspective”. Applied Sciences„; 11(11):5261
 6. Katarzyna Kolasińska-Morawska, Łukasz Sułkowski, Paweł Morawski, 2019, New technologies in transport in the face of challenges of Economy 4.0 [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Transport, Wyd. Politechnika Śląska, Vol. 102 ss. 73 – 83 (ISSN 0209-3324).
 7. Katarzyna Kolasińska-Morawska, Łukasz Sułkowski, Paweł Morawski, 2017, Agility in customer service using cloud based CRM systems and enterprise collaboration tools. [w:] red. Ana Jurcic, Dijana Oreski, Mihaela Mikic, „Economic and Social Development, 21st International Scientific Conference on Economic and Social Development” Wyd. Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Croatia, s. 72-81 (ISSN 1849-7535)
 8. Łukasz Sułkowski, Katarzyna Kolasińska – Morawska, Paweł Morawski, 2017, The Internet of Things – a Physical Logical and Business Model. [w:] „International Journal of contemporary management” Wyd. Jagiellonian University Press, Kraków, ss. 263-284 (ISSN 2449-8920)
 9. Maciejewski M., Morawski P., 2016, Wykorzystanie koncepcji Internetu rzeczy w społeczeństwie informacyjnym, [w:] red. R. Patora, P. Morawski, „AgileCommerce zarządzanie informacją i technologią w biznesie”, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Wyd. PiZ SAN, Łódź
 10. Morawski P., Maciejewski M., 2015, Bezpieczeństwo rozwiązań informatycznych w publicznej chmurze obliczeniowej, [w:] red. R. Patora, P. Morawski, „AgileCommerce zarządzanie w erze cyfrowej”, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Wyd. PiZ SAN, Łódź
 11. Paweł Morawski, 2014, Obsługa klienta w procesach zarządzania logistycznego, [w]: red. Katarzyna Kolasińska-Morawska, „Zarządzanie logistyczne”, Wyd. PiZ SAN
 12. Paweł Morawski, 2014, Informatyczne systemy wsparcia zarządzania relacjami z klientami (CRM), [w:] red. Muzahim Al.-Noorachi, „Studia i Monografie”, Wyd. PiZ SAN, Łódź
 13. Paweł Morawski, 2014, Marketing w handlu elektronicznym e-commerce. [w:] red. Jacek Otto, Metody zarządzania marketingowego Wyd. Difin
 14. Paweł Morawski, 2013, E-Logistics tools in distribution channels, [w:] K. Kolasińska-Morawska, Wyd. „Logistics Management”, tom XIV, zeszyt 7, Wyd. PiZ SAN
 15. Łukasz Sułkowski, Paweł Morawski, 2012, Wirtualizacja procesów logistycznych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych (e-Logistyka). [w:] red. K. Kolasińska-Morawska, Wyd. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIII, zeszyt 16, Wyd. PiZ SAN
 16. Katarzyna Kolasińska-Morawska, Paweł Morawski, 2012, Sponsoring sportowy jako skuteczny instrument komunikacji w zarządzaniu wizerunkiem. [w:] red. E. Wiśniewski, Wyd. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIII, zeszyt 10, Wyd. PiZ SWSPiZ
 17. Paweł Morawski, 2011, Narzędzia promocji w handlu internetowym. [w:] red. M. Trippner, Muzahim Al.-Noorachi, Wyd. Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XII, zeszyt 5, Wyd. PiZ SWSPiZ
 18. Paweł Morawski, 2011, Logistyka sklepów Internetowych. [w:] red. K. Kolasińska-Morawska, Wyd. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XII, zeszyt 9, Wyd. PiZ SWSPiZ
 19. Paweł Morawski, 2010, Systemy informatyczne w procesie obsługi klienta na przykładzie przedsiębiorstwa świadczącego usługi logistyczno-serwisowe. [w:] red. K. Kolasińska-Morawska, Wyd. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XI, zeszyt 6, Wyd. PiZ SWSPiZ
 20. Paweł Morawski, 2010, Zastosowania kodów 2D (fotokodów) w Mobile Commerce. [w:] red. K. Kolasińska-Morawska, Wyd. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XI, zeszyt 6, Wyd. PiZ SWSPiZ