dr Monika Ziółko

WYKSZTAŁCENIE

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (2019),

tytuł pracy doktorskiej: „Efektywność ekonomiczna przemysłowych instalacji fotowoltaicznych w Polsce, Niemczech i Rumunii”.

Magister: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie –Stosunki międzynarodowe, specjalność   zarządzanie międzynarodowe (2010) – temat pracy magisterskiej: „Logistyka dystrybucji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego OSM X”.

Uniwersytet Jagielloński – Zarządzanie i marketing, specjalność zarządzanie w          turystyce (2009) – temat pracy magisterskiej: „Perspektywy rozwoju agroturystyki w powiecie krasnostawskim”; Europeistyka (2010) – temat pracy magisterskiej: „Fuzje i przejęcia w przedsiębiorstwach turystycznych”.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

AGA-Bauservice Sp. zo.o. – specjalista do spraw księgowości (2012-2017)

Uzdrowisko Kraków Swoszowice – specjalista ds. marketingu i informacji (2011)

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE           

ekologistyka, zielone łańcuchy dostaw, elektromobilność i jej zastosowanie w logistyce, logistyka miejska, transport i spedycja, odnawialne źródła energii i ich wykorzystanie w logistyce, innowacyjne rozwiązania w logistyce magazynowej i transporcie, logistyka 4.0, logistyka w obiegu zamkniętym, logistyka zwrotna, opakowania w logistyce, gospodarka odpadami

PUBLIKACJE

M. Hamerska, M. Ziółko, P. Stawiarski, A Sustainable Transport System – the MMQUAL Model of Shared Micromobility Service Quality Assessment, Sustainability. – vol. 14, iss. 7, 2022, s. 1-18.

M. Hamerska, M. Ziółko, P. Stawiarski, Assessment of the Quality of Shared Micromobility Services on the Example of the Electric Scooter Market in Poland, International Journal for Quality Research. – vol. 16, no. 1, 2022, s. 19-34.

M. Ziółko, D. Dziedzic (red.), Transport i łańcuchy dostaw w czasie pandemii, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021.

E. Kołcz, M. Ziółko, System gospodarki odpadami – ocena i analiza zadowolenia i świadomości mieszkańców Krakowa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 4 (994) 2021, s. 67-84.

M. Ziółko, Ekopatrole – elektryczne i hybrydowe radiowozy w Policji, [w:] P. Bełch (red.), Logistyka i transport : wybrane zagadnienia w świetle badań naukowych i praktyki gospodarczej, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów 2021, s. 159-169.

K. Orzeł, M. Ziółko, Logistics of Car Rallies on the Example of the Złombol Charity Rally, Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain, ed. Khalid S. Soliman – King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 4783-4794.

M. Ziółko, P. Stawiarski, P. Buła, The Future of Regional Electromobility in Poland, [w:] Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain, ed. Khalid S. Soliman – King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 1781-1790.

P. Stawiarski, M. Ziółko, K. Biega, K. Dudek, D. Dziedzic, Social Attitudes Towards the Benefits of and Barriers to the Development of Electromobility, [w:] ed. J. Nesterak, B. Ziębicki (ed.), Knowledge, Economy, Society : Business Development in Digital Economy and COVID-19 Crisis, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, – Cracow 2021, s. 75-89.

M. Ziółko, Efektywność ekonomiczna przemysłowych instalacji fotowoltaicznych w Polsce, Niemczech i Rumunii, Seria: Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 41, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2020.

P. Buła, T. Schroeder, M. Ziółko, Renewable Energy through Industry 4.0 on the Example of Photovoltaic Development in Selected European Countries, [w:] P. Buła, B. Nogalski (red.), The Future of Management : Industry 4.0 and Digitalization, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków 2020, s. 92-107.

M. Ziółko, Rozwój fotowoltaiki w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, [w:] P. Kwiatkiewicz (red.), Energetyka solarna w badaniach naukowych, Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2018, s. 38-52.

M. Ziółko, J. Mróz, Wpływ ekoinnowacji na konkurencyjność krajów Unii Europejskiej,[w:] M. Piekut (red.), Perspektywy gospodarcze-przedsiębiorczość, innowacje, konsument, Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku, Płock 2016, s. 68-76.

M. Ziółko, J. Mróz, Budownictwo ekologiczne na rynku nieruchomości, [w:] Z. Sulima (red.) Energia i paliwa 2015, Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Kraków 2016, s. 176-182.

M. Ziółko, Podatki ekologiczne w Polsce,[w:] P. Urbanek, E. Walińska (red.), Ekonomia i nauki o zarządzaniu w warunkach integracji europejskiej. Ekonomia i Zarządzanie w Teorii i Praktyce, T. 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 139-148.

M. Ziółko, J. Mróz, Wpływ ekoinnowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2015, t. 42, nr 1, s. 73-84.

M. Ziółko, Environmental management system in the enterprises, [w:] M. Mikuła, T. Rojek (red.), Knowledge-Economy-Society Reorientation of paradigms and concepts of management in the contemporary economy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2015, s. 173-182.

M. Ziółko, Rozwój fotowoltaiki w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, [w:] J. Maj, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (red.), Między ewolucja a rewolucją-w poszukiwaniu strategii energetycznej, Tom II, Zrównoważony rozwój – OZE – Elektroenergatyka – Prawo-Ochrona środowiska – Ekologia – Biomasa – Odpady komunalne, Wydawnictwo na Rzecz Czystej Energii, Poznań 2015, s. 55- 65.

M. Ziółko, M. Kościółek, Zarządzanie procesami rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie regionów z wykorzystaniem metody benchmarkinguPrzedsiębiorczość i Zarządzanie 2015, t. 16, z. 5, cz. 1 Rola zarządzania projektami i procesami w budowaniu przewagi konkurencyjnej w wymiarze lokalnym i regionalnym, s. 75-88.

M. Ziółko, Stan i perspektywy rozwoju fotowoltaiki w województwie dolnośląskim,[w:] J. Kluba (red.),  Dolnośląskie tematy, Instytut Dolnośląski, Wrocław 2015, s. 34-37.

M. Ziółko, M. Kościółek, Udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa podkarpackiego, Humanities and Social Sciences 2015, 20 (XX),  nr 22 (1), s. 79-89.

M. Ziółko , Utylizacja i recykling ogniw fotowoltaicznych, [w:] I. Skoczko J. Piekutin E. Grygorczuk-Petersons S. Skarżyński (red.), Inżynieria środowiska młodym okiem, Tom 17 – Gospodarka odpadami, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Białystok 2015, s. 33-44.

M. Ziółko, Sposoby wykorzystania odnawialnych źródeł energii przed rewolucją przemysłową, Nowe? Lepsze? Nasze? Polska – Europa – Świat w XX – XXI w., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 16-17.04.2015, Kielce 2015.  

M. Zasadnia, Influence of Organizational Culture on Human Resource Management at the Enterprise. Trying to Assess the Organizational Culture from the Perspective of the Employee,[w:] P. Lula, T. Rojek (red.), Knowledge-Economy-Society. Contemporary tools of organizational resources management, Cracow University of Economics, Cracow 2014, s. 183 – 193.

M. Zasadnia, S. Pater, Analiza ekonomiczna pracy hybrydowej instalacji grzewczej z odnawialnymi źródłami energii, [w:] Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 79 – 90.

M. Zasadnia, S. Pater, Finansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii na przykładzie energii słonecznej, [w:] Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 141 – 150.

M. Zasadnia,Rozwój energetyki wiatrowej na terenie województwa lubuskiego, [w:] J. Rossa, T. Marcinkowski (red.) Rozwój na peryferiach, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 269 – 281.

M. Zasadnia, Korzyści dla środowiska wynikające z wykorzystania odnawialnych źródeł energii na przykładzie niskoenergetycznego budynku Laboratorium Edukacyjno-Badawczego Odnawialnych Źródeł  i Poszanowania Energii w Miękini, [w:] A. Dzięgielewski (red.), Młodzi dla techniki. Wybrane problemy naukowo-badawcze budownictwa i inżynierii środowiska, Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Płock 2013, s. 241-254.

M. Zasadnia, Energia odnawialna istotnym elementem ekologizacji ekonomii [w:] Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Wydawnictwo Rady  Kół Naukowych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2013, s. 51-61.

M. Zasadnia, Benefits from the implementation of Eco-Management and Audit Schame (EMAS) as an example energy sector companies in Poland, [w:] A. Malina, R. Oczkowska, T. Rojek, Knowledge-Economy-Society. Challenges of the contemporary management, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2013, s. 183-191