dr Marian Krupa

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii

Ekspert merytoryczny, audytor, konsultant, trener, wykładowca z zakresu  zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP (SAP)

ZAINTERESOWANIA

Bariery informatyzacji sektora publicznego na przykładzie uczelni wyższych w Polsce – Zarządzanie projektami informatycznymi klasy UERP w uczelniach wyższych;

Systemy Informacji Strategicznej – w kierunku SMART Business Intelligence (SBI);

Informatyzacja zarządzania – refleksja funkcjonalna, jakościowa, metodologiczna i aksjologiczna;

Filozoficzne i metodologiczne podstawy nauki o zarządzaniu – pomiędzy uniwersalizmem
a relatywizmem w teorii organizacji i zarządzania.

WYKŁADY ZAGRANICZNE

Universidad Católica de Ávila – Avila, Hiszpania (2014). Wykład w j. angielskim nt. Balanced Conflict Management (BCM) and Cultural Differences (workshop); Introduction to Balanced Conflict Management; Level of the conflict and Group Performance; Conflict-Resolution Approaches – BCM;Conflict Management in Axiological Perspective – conclusions.

Zagreb School of Economics and Management, Zagrzeb, Chorwacja (2005-2008). Referat
w j. angielskim „SAP Software Solution in the Contemporary Business Education”;  Wykłady
i warsztaty w j. angielskim “Principles of Material Resource Planning (MRP) at SAP R/3 – SAP Business Simulation Project”.

The Polytechnics Institute of Portalegre, Portalegre, Portugalia (2006).         Wykłady w j. angielskim „Business Risk. Speculative Risk Management” oraz “Conflict Management in Axiological Perspective”.

FH Bielefeld, Fachbereich Wirtschaft – Bielefeld, Niemcy (2005). Wykłady w j. angielskim „Business Risk. Speculative Risk Management”.

RECENZJE  i EKSPERTYZY

1. Ekspertyza (opinia o nowej technologii) nt. „SAP HANA jako innowacyjna platforma aplikacyjna ‘in-memory’ ”, ekspertyza dla firmy SAP Polska, Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ, Kraków 2013”.

2. Ekspertyza (opinia o nowej technologii) nt. „Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o platformę ‘in-memory’ ”, ekspertyza dla firmy SAP Polska, Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ, Kraków 2013.

3. Ekspert merytoryczny i współautor nowego kierunku studiów o nazwie „Zarządzanie projektami”
w ramach projektu „Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy” – Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2011.

4. Ekspert merytoryczny i współredaktor opracowania (rozdział  2.13) nt. „Narzędzia informatyczne Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią oraz systemu gromadzenia i przepływu informacji pomiędzy Uczelnią a Ministerstwem” w ramach projektu o nazwie „Modele zarządzania uczelniami w Polsce”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2011.

5. Recenzja materiałów dydaktycznych dla przedmiotu „Logistyka” (kurs e-learning) – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2009.

6. Ekspertyza nt. „Opinia o technologii eSOA (Enterprise Service Oriented Architecture), stanowiącej podstawę oprogramowania biznesowego firmy SAP”, ekspertyza dla firmy SAP Polska, Kraków 2009.

7. Recenzja: Portal „e-barometr” w ramach projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”, projekt EFS, Kraków 2007.

WYBRANE PUBLIKACJE w j. angielskim

”Customizing at SAP – mySAP Supply Chain Management (Edition 2004)”, International Conference on Mass Customization and Personalization (UITM in Rzeszów, 2004)”

„The Value Concept in Contemporary Organization and Management” (publikacja pokonferencyjna “4th International Conference of PhD Students”, University of Miscolc, Hungary – 2003),

„The Internet Initiatives of SAP – In Search of the New Economy” (e-Uniwersytet: Methods and Tools” – University of Information Technology and Management in Rzeszow – 2001),

„The Supply Chain Management Model in mySAP.com – key factor of success in the New Economy” (artykuł opublikowany w materiałach V Międzynarodowej Konferencji “Total Logistic Management” – Ustroń  2001).

WYBRANE PUBLIKACJE w j. polskim

„Użyteczność systemów klasy Business Process Management (BPMS) dla firm sektora MSP”, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – Mikrofirma 2015, A. Bielawska (red.), WN Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.

„Szanse i zagrożenia w zakresie realizacji projektów informatycznych klasy Business Intelligence w sektorze MŚP”, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – Mikrofirma 2015, A. Bielawska (red.), WN Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.

„Kompleksowe zarządzanie współczesną firmą z wykorzystaniem systemów informatycznych klasy Business Intelligence”, [w:] Społeczno-kulturowe i prawne aspekty zarządzania organizacjami,
P. Górski (red.), Wydawnictwo AGH, Kraków 2013.

„Uwarunkowania realizacji projektów informatycznych (ERP) w ramach sektora MŚP w Polsce”, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – Mikrofirma 2013,
A. Bielawska (red.), WN Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.

„Nowoczesny model kształcenia menedżerów. W kierunku cywilizacji informatycznej”, w: materiały konferencyjne, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania, Kraków 2012.

„Koncepcja Kaizen w administracji publicznej? Kultury organizacyjne a zarządzanie zmianą na przykładzie projektu wdrożenia systemu zintegrowanego w uczelni wyższej”, w: Kultura kaizen. Rozważania nad wartościami ciągłego doskonalenia, G. Wróbel (red.), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2011.

 „Zarządzanie w cywilizacji informatycznej”, w: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, W. Kieżun (red.), Wolter Kluwer Polska i ALK, Warszawa 2011.

„Humanizacja zarządzania czyli jak zarządzać po ludzku?”, w: „Humanistyka” 1/2009, wydanie
w wersji elektronicznej – http://humanistyka.ostnet.pl.

 „Gry aksjologiczne a zarządzanie projektem informatycznym”, w: „Annales. Etyka w życiu gospodarczym. Tom 14”, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2009.

 „Zarządzanie w cywilizacji informatycznej – zarys problematyki”, „Prakseologia”, 147/2007.

 „’Dżungla’ teorii organizacji i zarządzania – poznanie zdeterminowane pytaniem o światopogląd?”, w: „Annales. Etyka w życiu gospodarczym. Tom 9”, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii
i Zarządzania, Łódź 2005.

 „Perspektywa aksjologiczna w komunikatach reklamowych współczesnych organizacji”, w: „Annales. Etyka w życiu gospodarczym. Tom 7”, (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii
i Zarządzania, Łódź 2003.

 „12 zasad Zarządzania Doskonałego”, Periodyk naukowy zgromadzenia o.o. Sercanów, Stadniki-Kraków 2002.

 „Zarządzanie wydawnictwem akademickim na tle analizy rynku książki w Polsce”, w: publikacja w ramach Ogólnopolskiego Kongresu „Kultura – Gospodarka – Media”, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Sztuki, Kraków 2002.

 „Platforma mySAP.com w dydaktyce menedżerskiej na przykładzie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie”, w: publikacja pokonferencyjna, Wyższa Szkoła Informatyki 
i Zarządzania, Rzeszów 2002.

 „Metodologia wdrożenia zintegrowanego oprogramowania biznesowego w teorii i praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw”, w: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym,
A. Stabryła (red.), publikacja pokonferencyjna, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2002.

 „Problem doskonałości w zarządzaniu organizacją”, w: „Przedsiębiorstwo partnerskie”, materiały konferencyjne, SGH, Kazimierz Dolny – Warszawa 2002.

„Business Intelligence jako kluczowy czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa w XXI w.”,
w: publikacja pokonferencyjna, Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej w Warszawie – 2001.

„Rola wydawnictwa akademickiego w kreowaniu kapitału intelektualnego oraz pozytywnej reputacji uczelni”, w: publikacja pokonferencyjna, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2001.

„Dylematy kształcenia menedżerów – osobisty punkt widzenia absolwenta Instytutu Zarządzania UJ”, w: publikacja pokonferencyjna, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2000 – 2001.

 „Ryzyko i niepewność w zarządzaniu firmą” (książka w wersji tradycyjnej (Antykwa – 2000/2001)
i multimedialnej (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2001).

 „Kierowanie organizacją wirtualną na przykładzie firmy poligraficzno–wydawniczej ‘Antykwa’ s.c.”, w: „Rola kierowników w kształtowaniu kapitału ludzkiego firmy w świetle badań, R. Walkowiak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000).

PUBLIKACJE BRANŻOWE

„ERP w administracji – wojna światów?”, „Lepszy Biznes. Magazyn Profesjonalistów SAP” 3/41, BCC, Poznań 2010.

„Business Intelligence. Nowy model biznesu”, Publikacja powstała w ramach projektu pt.: „Doskonalenie kwalifikacji kadry STiDB”, Stowarzyszenie Trenerów i Doradców Biznesu
w Rzeszowie, Rzeszów 2004.