Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu – praktyk i teoretyk

Doktorat (2007) –  Akademia Ekonomiczna w Krakowie,  Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,

tytuł pracy doktorskiej: „Zarządzanie kulturą organizacyjną w przedsiębiorstwach międzynarodowych”.

Pozauczelniane doświadczenie zawodowe:

(11 lat pracy w przedsiębiorstwach międzynarodowych)

Członek  Zarządu w niemieckim przedsiębiorstwie transportowym  Deutsche Binnenreederei AG w Berlinie (przychód w 2014 roku 38 mln €; ok. 800 jednostek pływających),

Dyrektor ds. nadzoru właścicielskiego (obszar Niemcy) w jednej z największych firm logistycznych w Polsce OT Logistics SA (przychód w 2014 roku 832 mln zł),

Import Manager – zarządzanie działem logistycznym Variant SA.

Zainteresowania naukowe:

Obszar zainteresowań naukowych: zarządzanie międzynarodowe, logistyka we wszystkich wymiarach i odcieniach, komunikacja międzynarodowa, marketing oraz badania marketingowe.

Zainteresowania pozanaukowe:

Obszar zainteresowań pozanaukowych: dobry kryminał (lata 20-50 XX w.), malarstwo.

Członkostwo w organizacjach naukowych i stowarzyszeniach:

Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego.

Publikacje:

D. Dziedzic, Przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw (Driving Forces for Internationalization Enterprises) – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Zeszyt nr 7, 2011.

D. Dziedzic, A. I. Szymańska, Marketing transakcji a marketing relacji (Transaction marketing and relationship marketing) – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Zeszyt nr 7 2011.

D. Dziedzic, M. Jaśkowiec, Istota controllingu marketingowego w przedsiębiorstwie (The essence of the marketing controlling in the enterprises), Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Zeszyt nr  5, Kraków 2009.

D. Dziedzic, J. Pera, Metodyka pisania i obrony prac dyplomowych (książka recenzowana), Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Kraków 2009.

M. Kuboń, D. Dziedzic, Modele przepływów surowcowo-towarowych w przedsiębiorstwach rolniczych (Flow of raw materials and products on specialist farms), Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Zeszyt nr  4, Kraków 2008.

A. Francik, D. Dziedzic, Model diagnozowania kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa międzynarodowego [w] Kształtowanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, B. Nogalski, J. Rybicki (red.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.

D. Dziedzic, Strategies and models of managing an international company in the perspective of corporate culture (Strategie i modele zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym w aspekcie kultury organizacyjnej). The Conference Materials „Can the transitional and development ever economis catch ap?”, The School of Economics and Computer Science in Cracow & The University of Northampton, Cracow 2005.

A. Szymańska, D. Dziedzic: Conjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów. Zeszyty Naukowe Akademia Ekonomiczna w Krakowie (Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych), Kraków 2005.

D. Dziedzic: Metody pomiaru zadowolenia klientów. (Methods of measuring customer satisfaction), Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Zeszyt nr 2, Kraków 2005.

D. Dziedzic: Przewaga komparatywna, konkurencyjność i szanse Polski w Unii Europejskiej. (Comparative advantage, competitivvness and Poland’s chances in the European Union) Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Zeszyt nr 2, Kraków 2005.

D. Dziedzic: Różnice pomiędzy europejskim a amerykańskim rynkiem pracy. Artykuł recenzowany (został wygłoszony na konferencji „Europejskie i poza europejskie rynki pracy” organizowanej przez WSZI w Rzeszowie, listopad 2004.

J. Czekaj, D. Dziedzic, T. Kafel, Z. Martyniak: Benchmarking – nowa metoda doskonalenia organizacji. Organizacja i Kierowanie 1996 nr 1(83) Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania PAN.