dr Agnieszka Żak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu (Uniwersytet Jagielloński).
Tytuł pracy doktorskiej: „Zarządzanie konwergencyjnymi czynnikami pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach produkcyjnych”.

Działalność dydaktyczna: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (od 1.10.2009 r.).

Działalność organizacyjna: Kierownik studiów podyplomowych kierunku „Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menedżerskie typu MBA” w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (od 2008 r.) i w Mielcu (2013 – 2016). Koordynator cyklicznej uroczystości katedralnej „Pożegnanie Absolwentów” (2010 – 2020).

Pełnione funkcje: opiekun kierunku Zarządzanie Międzynarodowe, członek Rady Instytutu Zarządzania, członek Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Koordynator Akademicki Programu Erasmus.

Liczba wypromowanych osób, które uzyskały stopień naukowy lub tytuł zawodowy mgr, inż./lic.:  ok. 270(od 2011 r.)

Działalność społeczna:  Fundacja Zaczytani.org – Koordynator Zaczytanej Akademii w Krakowie (od 2018 r.).

Zainteresowania: zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie strategiczne, komunikacja międzykulturowa, etyka biznesu, w społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw (CCI), współpraca NGO z biznesem, logistyka, bionika, negocjacje.

Zainteresowania pozanaukowe: Piosenka z treścią (Nohavica, Bukartyk), fotografia, ogród, dobry kryminał, rolki.

 

Wykaz wybranych publikacji:

 • Bielińska-Dusza, E., Hamerska, M., & Żak, A. (2021). Sustainable Mobility and the Smart City: A Vision of the City of the Future: The Case Study of Cracow (Poland). Energies, 14(23), 7936.
 • Bielińska-Dusza, E., Żak, A., & Pluta, R. (2021). Identyfikacja problemów w zakresie zarządzania transportem publicznym w koncepcji smart city–perspektywa użytkowników. Przegląd Organizacji, (5), 28-39.
 • Sady, M., & Żak, A. (2021). Involving Digital Natives in Universities’ Extracurricular Offer and Social Activities. W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic: Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman – King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 5351-5357.
 • Żak, A., & Buła, P. (2020). Społeczne zaangażowanie biznesu (Corporate Community Involvement) – perspektywa międzykulturowa i międzypokoleniowa. W: Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, M. Urbaniak, A. Tomaszewski (red.), Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 153-172.
 • Bielińska-Dusza, E., Dziedzic, D., & Żak, A. (2020). Kodeks etyki jako czynnik kształtujący tożsamość przedsiębiorstwa. W: Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji / red. nauk. Janusz Nesterak, Bernard Ziębicki – Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, , s. 61-80.
 • Sady, M., Żak, A., & Rzepka, K. (2019). The role of universities in sustainability-oriented competencies development: Insights from an empirical study on Polish universities. Administrative Sciences, 9(3), 62.
 • Buła, P., Łyszczarz, H., & Żak A. (red). (2018). In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 227 s.
 • Żak, A. (2017). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec srebrnych interesariuszy, „Marketing i Rynek” nr 11, s. 779-790.
 • Sady, M., & Żak, A. (2017). Reporting Sustainable Development in the TSL industry. W: Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations, Copyright by International Management Foundation, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Cracow, p. 247-266.
 • Małkowska, A., Uhruska, M., & Żak A. (2017). Inwestycje pro-rozwojowe gmin w koncepcji odpowiedzialnego inwestowania, Zeszyty Naukowe UEK, nr 6 (966), s. 105-122 (https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1407/1004).
 • Buła, P., & Żak, A. (2017). Dyfuzja wspólnych działań w kierunku idei społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR 3.0+ W: Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego , A. Sopińska, P. Wachowiak (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 405-425.
 • Żak, A. (2016). Environmentally Friendly Solutions in Courier Companies: Selected Aspects. W: Challenges for Contemporary Management; P. Buła, J. Teczke, N.V. Trifonova (red.), Copyright by International Management Foundation, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, str. 248-262.
 • Sady, M., & Żak, A. (2016). Dilemmas of creating social responsibility programs for the Y generation.W: State, Society and Business – Development of Contemporary Management, Cracow – Saint Petersburg.
 • Żak, A. (2015). Triple bottom line concept in theory and practice. W: Social Responsibility of Organizations Directions of Changes, 387, 251-264.
 • Żak, A. (2015). The Theory of Crossvergence between Foreign Branches of Corporations. W: Management Science during Destabilization. Global Perspective, vol.6,  Cracow – Tbilisi 2015.
 • Żak, A. (2014). Stakeholders’ capital in theory and practice. W: Managing Disruption and Destabilisation, T. Baken, J. Teczke (red.), International Management Foundation, Cracow University of Economics, Cracow – Munster.
 • Żak, A. (2014). Employer with a human face – good practices in HRM. W: Management Science in Transition Period in Moldova and Poland. Responsible Use or Resources, Kraków-Kiszyniów.
 • Żak, A. (2014). Tworzenie wartości przedsiębiorstwa. W: Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne, I. Kuraszko (red.), Difin SA, Warszawa.
 • Żak, A. (2013). Responsible water consumption. W: Management science in transition period in South Africa and Poland, International Management Foundation, Kraków – Stellenbosh.
 • Żak, A. (2012). Role of Education in Development of the Concept of Sustainable Consumption.W: Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century. Perspectived of Development and Cooperation, Kraków – Astana.
 • Guja, D., & Żak, A. (2011). Consumer Social Responsibility. W: Contemporary Management Challenges in the Transition Period : The Perspective of Poland and Spain, Cracow – Grenada : Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2011.
 • Salwa, D., & Żak, A. (2011).The systems approach to CSR (Sistemski pristop k družbeni odgovornosti podjetji), 6Th IRDO International Conference “Social Responsibility and Current Challenges”, Maribor.
 • Żak, A. (2010). Konwergencja technologii w firmie, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” Nr 12.