XIX edycja studiów podyplomowych z logistyki w Krakowie:

Systemy Logistyczne Przedsiębiorstw w roku akademickim 2019/2020

STudia podyplomowe ligistyka

 

Logistyka - szeroka wiedza i umiejętności praktyczne!  Studia podyplomowe SYSTEMY LOGISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW dają słuchaczom możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania logistycznego na poziomie operacyjnym, taktycznym i strategicznym w przedsiębiorstwie. Program studiów obejmuje wieloaspektowe problemy z zakresu: zarządzanie logistyczne, logistyka produkcji, dystrybucji i zaopatrzenia, miejsce logistyki w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, stosowanie komputerowych systemów w logistyce, odniesienie do nowoczesnych koncepcji zarządzania: Time Based Management, Lean Management, Total Quality Management, SAP. Program zawiera także zagadnienia dotyczące systemów makrologistycznych oraz analizę czynników makrootoczenia (aspekty prawne, systemy celne) i ich wpływ na zarządzanie logistyczne.

Program dostosowany do potrzeb studentów! Dzięki współpracy i uwagom osób kończących studia podyplomowe z logistyki poprzednich edycji, udało się stworzyć optymalny program uwzględniający praktyczne potrzeby naszych słuchaczy: menedżerów wyższego i średniego szczebla, dyrektorów, analityków, a także pracowników firm logistycznych i spedycyjnych. Logistyka to nasza pasja!

 

Adresaci oferty:

Oferta kierowana jest do osób, które już pracują w działach logistyki lub w przedsiębiorstwach spedycyjnych oraz do tych, którzy chcą poznać zagadnienia związane z logistyką na tyle, by w przyszłości zostać samodzielnymi wartościowymi pracownikami działów logistycznych lub przedsiębiorstw spedycyjnych o zasięgu międzynarodowym.
Oprócz poszerzenia własnych wiadomości z zakresu logistyki, studia są doskonałą okazją do poznania doświadczeń innych osób stykających się na co dzień z praktyką logistyki. Samodzielnie wykonywane projekty dają możliwość poznania własnego potencjału intelektualnego oraz jego późniejszego wykorzystania w praktyce.

 

Forma zajęć:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń oraz konwersatoriów. Program bogaty jest w case studies i problematykę działalności firm posiadających funkcję logistyki. Logistyka to nasza pasja, dlatego dbamy o wysoki poziom naszej oferty dydaktycznej! Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego oraz liczni praktycy. Wszystkich wykładowców cechuje ich szeroka znajomość zagadnień związanych z logistyką, zarówno od strony merytorycznej, jak i praktycznej.

 

Wymiar godzin:

Studia odbywają się w systemie dwu semestralnym o łącznej liczbie 200 godzin oraz 100 godzin samodzielnej pracy projektowo - badawczej (pisanie pracy dyplomowej).

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (po 8 godzin lekcyjnych) w godzinach 8:30 – 15:30, zwykle co trzy/cztery tygodnie.

Czas trwania:

Studia podyplomowe SYSTEMY LOGISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW obejmują dwa semestry zajęć prowadzonych w systemie weekendowym:
I.  letni - od października 2019 do lutego 2020
II. zimowy - od marca 2020 do czerwca 2020

Materiały dydaktyczne:
Organizatorzy zapewniają podstawową literaturę (konspekty) do każdego z przedmiotów.

Ponadto, będąc uczestnikiem studiów podyplomowych, mają Państwo możliwość korzystania z dostępnej w bibliotece Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie bogatej literatury uzupełniającej.

Publikacje teoretyczne uzupełniane są także o materiały udostępniane przez wykładowców prowadzących poszczególne przedmioty.

Miejsce:

Zajęcia odbywają się na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego.

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
 

Świadectwo ukończenia:

Po ukończeniu studiów (udział w zajęciach, praca dyplomowa) słuchacz otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Systemy Logistyczne Przedsiębiorstw wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, które gwarantują merytoryczną znajomość zagadnień logistycznych w przedsiębiorstwie. Ten dyplom ma wysoką wartość na rynku pracy!

 

Opłaty:

Koszt studiów podyplomowych wynosi 5400 zł przy płatności za pełny rok studiów.

Przy płatności co semestr koszt studiów wynosi:
1. semestr - 3000 PLN
2. semestr - 3000 PLN

Opłata obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały dydaktyczne i wystawienie dyplomu. Istnieje możliwość zapłaty w ratach.

 

 

Studia podyplomowe z logistyki

-

zainwestuj w swoją przyszłość!

 

 

 

Współpraca z firmami

Katedra Zarządzania Międzynarodowego ze względu na meritum swojego nauczania stara się nawiązywać aktywną współpracę z firmami i organizacjami zewnętrznymi. Celem takiej współpracy ma być...

Współpraca międzynarodowa

Dodatkowe uatrakcyjnienie programu studiów, stanowi możliwość wyjazdu każdego studenta specjalności Zarządzanie międzynarodowe na tygodniowe seminarium międzynarodowe, realizowane naprzemiennie...